Sökmotoroptimering (SEO)

Från våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö jobbar vi med sökmotoroptimering för kunder i hela landet. SEO är en central del i vårt arbete med digital marknadsföring.

SEO i korthet

Att googla har blivit ett verb, så vanligt är det att söka efter något på webben idag. Bara i Sverige snittar vi på 50 miljoner googlingar per dygn, varför Google har blivit den viktigaste kanalen för digital marknadsföring. Ju högre upp i sökresultaten din webbplats hamnar desto mer trafik, konverteringar och lönsamhet kan ditt företag få. Med andra ord: ska webbplatsen fylla sitt syfte är ett väl utfört SEO-arbete många gånger avgörande.

Sökmotoroptimering (efter engelskans Search Engine Optimization) är arbetsnamnet för flera olika tekniker och metoder med ett syfte: att göra din webbplats synligare för sökmotorerna. När personer söker efter de produkter och tjänster som ditt företag säljer ser ett gediget SEO-arbete till att din webbplats hittas och rankas. SEO-arbetet är långsiktigt, varför man kan se det som en investering – korrekt utfört ger det en stark effekt som genererar tillväxt över tid.

SEO-arbetets delmoment

Varje projekt vi på Mild Media tar oss an är unikt och behöver en anpassad strategi. Dock håller vi oss till vissa grundläggande steg vad gäller mål, definiering av målgrupper, löpande utvärdering och arbete med konvertering. Dessa olika delar av SEO-arbetet definieras initialt i processen, då vi brukar sitta i workshops med våra kunder och låta alla komma till tals. När vi fått en uppfattning om kundens önskemål fortsätter vi med olika analyser.

Förstudie/
analysarbete

Sökmotoroptinering lokalt i Stockholm

Inledningsvis gör vi en nulägesanalys, en konkurrentanalys, en mål- och målgruppsanalys samt en sökordsanalys. För att på ett bra sätt kunna utvärdera framstegen med vår SEO genomför vi även en löpande analys av utvecklingen. Analysen innefattar nuvarande position för aktuella sökord, konkurrensanalys, nuvarande trafikmängd, konverteringsgrad, bounce rate och Click through rate (Search console).

Definition &
 uppsättning av mål

Målspårning sökmotoroptimering

När trafiken till kundens webbplats ökar vill vi att vårt SEO-arbete gör något av alla besökare. Exempelvis kan ett mål vara att 25% av dem som sökt på sökordet och klickat på kundens webbplats i träfflistan ska fylla i ett kontaktformulär på en viss landningssida. Vi definierar KPI (de viktigaste målen) och sätter upp dem i Google Analytics samt Google Tag Manager. När mål uppfylls registreras dessa på våra kunders konton.

Teknisk
analys

Teknisk sökmotoroptimering

Ännu en grundläggande förutsättning för lyckade insatser med sökmotoroptimering är att se över kundens webbplats och dess tekniska funktioner. Om webbplatsen straffas av Google för rent tekniska fel blir även SEO-arbetet lidande, varför vi inledningsvis tar fram en åtgärdslista och ser över text-url:er, taggar, mobilanpassning och svarstider. Problemen är oftast lätta att upptäcka och relativt enkla att åtgärda.

Löpande arbete/rapportering

Rapportering sökmotoroptimering

Varje månad genomför vi våra på förhand framtagna insatser, vanligtvis enligt en halvårsplan. I dessa insatser ingår bland annat utvärdering av sökord, länkbygge/länkstruktur och strukturändringar vid behov. Vi vill att våra kunder alltid ska veta vad vi gör för dem, därför skapar vi en månatlig placeringsrapport, går igenom månadens insatser samt kommande insatser och ger kunderna tillgång till vårt rapporteringsverktyg.

Några av våra nöjda kunder

Affärsnytta sökmotoroptimering

Affärsnyttan med sökmotoroptimering

Ställd mot traditionella medier blir affärsnyttan med SEO ett faktum. Vi har möjligheten att minimera våra insatser gentemot personer som inte är en del av vår kunds målgrupp, mäta resultatet av insatserna och utifrån detta planera vårt fortsatta arbete.

Dessutom skaffar vi oss en hel del information genom att jobba löpande med synlighet och trafikdrivning, exempelvis vad personerna i det aktuella segmentet är ute efter eller hur de agerar under köpprocessen. Utifrån denna insikt kan vi förfina vårt arbete. Det kan handla om något så detaljerat som att följa kundens besökare på webbplatsen och jobba om faktorer som hindrar dem från att agera enligt våra önskemål.

Organisk trafik tenderar att vara mer benägen till konvertering än annan källtrafik. Besökarna befinner sig i ett aktivt sökande till skillnad från de som lyssnar på radio eller tittar på tv, då marknadsföring ofta upplevs som störande. Därmed är SEO ett av de mest kostnadseffektiva verktygen inom digital marknadsföring.

Lokal sökmotoroptimering

Att definiera det område synligheten ska gälla för är av största vikt. Vi inleder allt optimeringsarbete med att gå igenom kundens behov av ett lokalt upplägg. Detta handlar i grund och botten om att skapa relevans för respektive område vilket inte alltid är helt enkelt. Framförallt är det en resursfråga då ett synlighetsarbete mot flera fysiska områden i regel kräver en större webbplats i form av fler undersidor samtidigt som kraven på utökat och relevant innehåll ökar.

Stockholm

Sökmotoroptinering lokalt i Stockholm

Stockholm är den största marknaden vi har i Sverige vad gäller lokal optimering. Det innebär stora möjligheter men samtidigt är all sökmotoroptimering i Stockholm väldigt konkurrensutsatt. Med detta sagt så gäller ändå samma regler för optimering här som för övriga marknader och det är: klar strategi, djupgående analysarbete samt en tydlig målbild. Detta är grundstenar för oss och följs detta över tid kan vi lyckas även om optimeringen gäller Stockholmsområdet.

Göteborg

Målspårning sökmotoroptimering

Göteborgsområdet inrymmer många av våra stora referenser inom sökmotoroptimering. Här finns sedan länge en stark företagaranda och utan tvekan är det så att SEO och synlighet är viktigt här precis som överallt annars. Här ser vi numera en viss övervikt vad gäller industritunga verksamheter i vår portfölj vilket inte var fallet om vi ser bak några år i tiden. Detta säger oss att även traditionellt konservativa verksamheter på ett helt annat sätt hänger med i utvecklingen idag och tar det digitala kanalerna på stort allvar.

Malmö

Teknisk sökmotoroptimering

Malmö och Öresundsregionen är  under stark utveckling ur ett företagsperspektiv. Med detta kommer ett ökat fokus på arbete med digitala strategier och synlighet. Under tio års tid har vi assisterat och hjälpt Malmöbolag med inte bara sökmotoroptimering utan även levererat kompletterande tjänster som exempelvis betald annonsering och content. Behovet av lokal SEO i hela Malmöregionen är fortsatt starkt och vi är glada att kunna bidra med vår kunskap till bolag med ambitioner i regionen framöver.

Bred kompetens är vår styrka

För att möta våra kunders behov så effektivt som möjligt har vi samlat engagerade människor med hög, blandad kompetens inom ett och samma företag. Färre aktörer ger snabbare resultat!