Nefab

Uppdrag att stärka företagets synlighet och närvaro på digitala medier

Uppdraget

I grunden låg en vilja att stärka företagets synlighet och närvaro på digitala medier. Utifrån detta kom vi överens om att gemensamt ta fram en plan och en strategi kring hur detta skulle uppnås. Planen kom att innehålla struktur och contentarbete på kundens aktuella webbplats, arbete med sociala medier samt ett stort mått av analys som beslutsunderlag.

Kund

Nefab

Bransch

Förpackningsindustri

Ansvarig

Pontus Arvidson

Tjänster

Social media, SEO, Konvertering

Lösningen

Efter en förstudie baserat på samtal med kund kom vi fram till följande fokusområden:

Synlighet

Företaget är en betydande aktör på sin marknad och synligheten på webben ska återspegla detta. Beslut och framtagande av följande punkter genomfördes initialt:

  • Prioriteringslista för sökbegrepp som företaget ska synas för samt vilket/vilka geografiska områden som är intressant för det fortsatta arbetet
  • Åtgärdsplan för att anpassa befintlig webbplats efter framtagen sökbegreppslista
  • Uppsättning av målspårning på aktuell webbplats i syfte att utvärdera våra insatser samt som underlag för vidare åtgärder
  • Nulägesanalys av aktuell synlighet görs för att tydligt kunna påvisa utvecklingen framgent

Kunskapsspridning

Företaget besitter stor kunskap om sin marknad och dess olika utmaningar vilket också ska framgå. Vi enades om att bygga upp en kunskapsbank på aktuell webbplats där Nefab delar med sig av sin kunskap inom segmentet. För att på bästa sätt nå ut med detta till intressenter använder vi en social mediekanal, i detta fall LinkedIn. Valet av kanal är enkelt då kunderna i denna bransch i högre utsträckning finns där jämfört men övriga sociala medie-plattformar.

Resultatet

Vi kan mäta resultatet av arbetet då satt upp mätpunkter i bland annat Tag Manager och Analytics. Eftersom arbetet är långsiktigt stämmer vi av utvecklingen inte bara månadsvis utan även årsvis. Uppsättning av nya mål för kommande period är viktigt för att alltid kunna utvärdera och eventuellt göra förändringar i arbetssättet i syfte att hela tiden nå framåt.

“Vi har ett väldigt produktivt samarbete med marknadsavdelningen på Nefab där vi tar ett helthetsansvar för den digitala marknadsföringen”

Pontus Arvidson SEO/SEM Manager, Mild Media

Mer om det här projektet?

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om det här projektet.

  • Här kan du bifoga en fil, t ex ett underlag som du vill att vi ska ge offert på.