Digital marknadsföring – MaaS style i Stockholm, Göteborg & Malmö

På våra kontor jobbas det ”as we speak” med framtagning av strategier, genomförande av åtgärder och resultatanalyser kring digital marknadsföring. Läs mer mer om tillvägagångssätt och möjligheterna här.

Hur jobbar vi med digital marknadsföring och vad är MaaS?

Digital marknadsföring är ett brett begrepp innehållande många delar. Betald annonsering, SEO, digital strategi för att nämna några. Hur ska bolag veta vad som är rimligt att lägga tid och resurser på?

En tanke är att många av dem varken har tillräcklig kompetens eller tid nog att faktiskt reda ut vad som är rätt plattform eller strategi för bolaget att jobba efter. Att som leverantör av digitala tjänster då jobba enligt MaaS-metoden (Marketing as a Service) kan vara extra fördelaktigt. Enligt denna metod anpassar vi vårt team och arbetssätt efter inte bara era målsättningar utan även efter aktuella förutsättningar hos företaget. Vi som MaaS-bolag tar ansvar för hela (eller delar av) kedjan, från attrahering och generering av nya leads till färdig affär samt löpande bearbetning av befintliga kunder med rätt digitala insatser. Vår bransch går mot just detta: att ta större ansvar hos kund, som en egen marknadsavdelning eller expertstöd till kundens befintliga inhouse-avdelning. Något vi på Mild förespråkar. Som MaaS-bolag fokuserar vi på det vi kan bäst vilket även ger de kunder vi jobbar för möjligheten till detsamma.

Digital marknadsföring i praktiken

Vår arbetsprocess anpassas delvis efter vilka kanaler och plattformar som ingår i aktuellt projekt men beskrivningen nedan ger en bra bild över hur ett digitalt marknadsföringsprojekt kan genomföras.

1. Framtagning av strategi tillsammans med uppdragsgivare
 • Målsättningar med arbetet
 • Fastställande av vilka plattformar som ska användas och hur
 • Definiering av aktuell målgrupp/målgrupper samt personas
 • Definiering av konverteringspunkt/er
 • Ansvarsfördelning (arbete med digital marknadsföring hos Mild är ett samarbete mellan oss och kund)
2. Implementation av initiala nödvändigheter
 • Trackning av trafik
 • Uppsättning av målspårning
 • Delning av kundkonton som Search Console eller Ads
3. Technical Audit

I de flesta fall är webbplatsen det centrala för alla insatser som görs. Det är här vi i de flesta fall förser våra besökare med värde och genomför våra konverteringar. Initialt gör vi en teknisk genomgång av webbplatsen för att utesluta brister alternativt åtgärda dem. Detta är av vikt för att slippa jobba i uppförsbacke med en sida som riskerar att försämra resultatet av arbetet. Som helhetsleverantör har vi möjlighet inte bara att identifiera bristfälliga webbplatser utan även att korrigera dem.

4. Löpande arbete

Varje månad genomför vi de åtgärder som ligger planerat. Alla åtgärder är kommunicerade med uppdragsgivaren och möjliga att följa genom ett delat projektledningssystem. På så sätt kan kund alltid hålla sig uppdaterad om aktuell status i projektet.

 

5. Rapportering

En viktig del är såklart rapportering som sker månadsvis om inget annat önskas. Avstämningar sker dock löpande under hela månaden och i regel inte inplanerat till skillnad från rapporteringen.

Under rapporteringen går igenom:

 • Utfört arbete sedan föregående rapport
 • Resultatet av månad som gått
 • Planering inför kommande månad

Vi förespråkar att så ofta som möjligt köra rapporteringar genom fysiska möten (Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö) men video fungerar allt som oftast utmärkt även det.

Vi är måna om att rapporteringen ska vara greppbar för er som kund och att de parametrar som är viktiga för ert bolag, skildras på ett lättöverskådligt sätt. Vi erbjuder därför skräddarsydda rapporteringsunderlag från Google Data Studio som tydligt och lättförståeligt visar den data som ert bolag värdesätter, vi kan anpassa rapporterna efter era avdelningar, om ledningen efterfrågar andra KPI:er än marknadsteamet. Rapporterna kan därmed användas internt för att redogöra för vad det digitala arbetet resulterat i men också ligga till grund för framtida marknadsaktiviteter.

Samtliga rapporter ligger digitalt och uppdateras direkt i webbläsaren och flera medarbetare inom bolaget kan få åtkomst till dessa närsomhelst. Rapporterna är inte statiska, utan kan över tid förändras utifrån önskemål.

Vad mer kan vi säga om Marketing as a Service?

Rätt insatser vid rätt tillfälle är fundamentalt för att lyckas med sin digitala marknadsföring. Under ett kalenderår är det vanligt att insatserna förändras beroende på vilken säsong vi befinner oss i eller att en konjunktur hastigt förändras. Detta kräver flexibilitet i både arbetsmetod samt de resurser som finns tillgängliga. I vår modell finns resurser på “kran”. Detta innebär att ni inte behöver sitta med varken för mycket eller för lite resurser för att lösa aktuell situation, utan har alltid den mängd som tillfället eller perioden kräver. Det finns ett antal grundstenar som på ett eller annat sätt ingår i MaaS och vårt arbete med digital marknadsföring för företag. Nedan går vi igenom några av dem.

 

Marketing automation

I lite större digitala marknadsföringsprojekt finns det ofta en mycket god anledning till att automatisera flödet av leads och underhållandet av dessa. Vi sätter upp och genomför en så kallad onboarding av kund i det automatiserade flödet, inklusive utbildning och uppföljning. Helt i linje med MaaS.

Inbound

Med Inbound menar vi den framtagna strategin som ligger till grund för att stärka flödet av nya icke redan kända intressenter till kunds webbplats och CRM. Detta flöde kan komma från ett flertal olika kanaler som exempelvis SoMe (FB, iG, Pin), Paid, organisk trafik eller referral.

Outbound

Outbound syftar till framtagen strategi för att underhålla och bearbeta potentiella kunder. Syftet är att flytta fram kunden i dess köpresa och underlätta för säljavdelningen att slutligen stänga affärer.

Sales

Inom ramen för MaaS kan vi också bistå och ge support kring när ett lead är nog bearbetat för att ta nästa steg i kundresan. Detta kan exempelvis göras med en så kallad lead score knutet till varje enskilt lead.

Som nämnt tidigare är digital marknadsföring ett väldigt brett och generellt begrepp. För att uppfylla våra kunders målbilder när det kommer till försäljning, synlighet, branding och så vidare använder vi oss av nedanstående tjänster. Ofta i kombination för att nå optimal framgång i kunds digitala marknadsföringsprojekt. Läs mer nedan.

Bred kompetens är vår styrka

För att möta våra kunders behov så effektivt som möjligt har vi valt att samla engagerade människor med stark kompetens kring olika områden inom ett och samma företag. Färre aktörer ger snabbare resultat.

Mild finns i Stockholm, Göteborg samt Malmö och jobbar med följande tjänster inom Digital marknadsföring:

Behöver du hjälp med något annat än det som nämns ovan? Hör av dig till oss! Chansen är stor att vi kan hjälpa dig med det just du behöver.